Program Overview

Diploma In Pharmacy program is Diploma Certificate course. The course consist of theory and practical training session.On course completion (academic program and practical training), successful candidate will get Diploma Certificate from the university. Duration of study is 3 years. Full MQA ACCREDITED program offered with the aim to produce competent Diploma In Pharmacy graduates.

Career Opportunity

Diverse job opportunity are available in front of Diploma In Pharmacy certificate holders. Employment security in organization such as :
1. Pharmacy Practice/ Clinical
    Pharmacy assistant in hospitals, clinics, retail pharmacy and community health centres

2. Pharmaceutical industry
     In Pharmaceutical companies, such as manufacturing, process control, quality control and marketing

3.   Academic/Education
Tutor, pharmacy instructor and lab assistant at relevant pharmacy schools or institutes.

PROGRAMME DETAILS

 •  Code – R2/727/4/0017 (09/2022) (A7906)
 • Duration – Full Time (3 Years / 6 Semesters)
 • Fees –KPJUC, Nilai: RM51,888 / KPJIC Penang: RM51,888
 • Mode : Full Time
 • Campus : KPJUC Nilai & KPJIC Penang
 • Intake – March, July and September

ENTRY REQUIREMENTS

Malaysian students:

 • Pass SPM/SPMV/ O-level/equivalent
 • Credit in 3 subjects (1 of the subject must be Science)

      OR

 • Pass UEC/equivalent
 • Grade B in 3 subjects (1 of the subject must be Science)

BAHASA MELAYU

Gambaran Keseluruhan Program

Program Diploma Dalam Farmasi adalah kursus Sijil Diploma. Kursus ini terdiri daripada sesi latihan teori dan latihan praktikal. Pada kursus (program akademik dan latihan praktikal), calon yang berjaya akan mendapat Sijil Diploma dari universiti. Tempoh pengajian adalah 3 tahun. Program AKREDITASI MQA penuh ditawarkan dengan matlamat untuk menghasilkan lulusan Diploma Dalam Farmasi yang kompeten.

Peluang kerjaya

Peluang pekerjaan yang berlainan boleh didapati di hadapan pemegang sijil Diploma Dalam Farmasi. Keselamatan pekerjaan dalam organisasi seperti:
1. Amalan Farmasi / Klinikal
Pembantu farmasi di hospital, klinik, farmasi runcit dan pusat kesihatan komuniti

2. Industri farmaseutikal
Di dalam syarikat Farmaseutikal, seperti pembuatan, kawalan proses, kawalan kualiti dan pemasaran

BUTIR-BUTIR PROGRAM

 • Kod – R2/727/4/0017 (09/2022)
 • Tempoh – Sepenuh Masa (3 Tahun/ 6 Semester)
 • Yuran –KPJUC, Nilai: RM51,888 / KPJIC Penang: RM51,888
 • Mod : Sepenuh Masa
 • Kampus : KPJUC Nilai & KPJIC Penang
 • Pengambilan– Mac, Julai dan September

SYARAT KELAYAKAN

Pelajar Malaysia:

 • Lulus SPM / SPVM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya kredit dalam 3 subjek termasuk mana-mana satu (1) subjek Sains; ATAU
 • Lulus Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) atau bersamaan dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran termasuk mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains; ATAU
 • Lulus O-Level atau setaraf dengan 3 mata pelajaran termasuk mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains.

KURSUS-KURSUS atau Subjek Dipelajari 

Komunikasi (PASC 1111)

Modul ini bertujuan untuk membolehkan pelajar membangunkan pemahaman asas mengenai konsep dan aplikasi pelbagai kemahiran komunikasi dan menggunakannya dalam konteks pendidikan. Ia akan memastikan penggunaan kemahiran komunikasi yang sesuai dan tepat pada dos ubat yang boleh meningkatkan pematuhan pesakit terhadap terapi dadah

Fisiologi Manusia (PABP 1112)

Modul ini direka bentuk untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur manusia dan fungsi pelbagai organ dan penyakit yang berkaitan. Tubuh manusia digambarkan pada sistem oleh sistem. Ia juga berfungsi sebagai asas bagi pelajar untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh apabila mereka meneruskan pelajaran ke bidang lain seperti Farmakologi.

Matematik Bersepadu (PABM 1112)

Modul ini direka untuk memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran yang akan membolehkan pelajar menggambar dan mentafsir graf fungsi linier, kuadrat, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Pada akhirnya mereka akan dapat menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan berkaitan, serta masalah kehidupan sebenar yang berkaitan dengan kerjaya mereka di farmasi.

Biologi Bersepadu (PABB 1113)

Modul ini direka bentuk untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur manusia dan fungsi pelbagai organ dan penyakit yang berkaitan. Tubuh manusia digambarkan sistem oleh sistem. Ia juga berfungsi sebagai asas bagi pelajar untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh apabila mereka meneruskan pelajaran ke bidang lain seperti Farmakologi

Pharmaceutics Pengenalan (PAPI 1113)

Modul ini memperkenalkan kajian Pharmaceutics yang akan membolehkan pelajar untuk mahir menyediakan produk farmaseutikal secara kecil-kecilan dan mengeluarkan dadah kepada pesakit yang berkaitan dengan implikasi undang-undang, terapeutik dan profesional. Ia memberikan maklumat kepada pelajar tentang prinsip-prinsip pengeluaran, penjagaan dan penggunaan peralatan makmal, menggunakan buku rujukan yang berkaitan, singkatan Latin, pengiraan farmaseutikal mudah dan butiran preskripsi.

Orientasi Farmasi (PAMO 1111)

Modul ini memaparkan peranan dan tanggungjawab pembantu farmasi dalam penyediaan penjagaan farmaseutikal untuk menyokong profesion farmasi. Ia juga memperkenalkan sistem organisasi dan program penjagaan farmaseutikal kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan. Peluang juga diberikan kepada pelajar farmasi untuk membandingkan sistem organisasi di KPJ Group of Hospital.

Kimia Fizikal (PABC 1113)

Modul ini merangkumi konsep utama prinsip asas kimia seperti termodinamik dan kinetik. Apa yang mendorong reaksi? Adakah mereka akan berlaku atau tidak? Dan apa yang berlaku di peringkat sub-atom.

Asas Farmaseutikal I (PAPB 1213)

Modul ini memberikan para pelajar dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisiokimia yang mempengaruhi perumusan dan kestabilan dadah, kemahiran matematik yang diperlukan sepanjang program dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk memperluaskan lagi ubat-ubatan.

Statistik (PADS 1211)

Modul ini akan memperkenalkan anda kepada beberapa cara untuk mewakili data secara grafik dan meringkaskan data berangka. Pelajar akan mempelajari penggunaan carta pai, carta bar, histogram dan plot bertaburan. Diagram, carta dan graf digunakan oleh semua orang untuk menyatakan maklumat secara visual.

Amalan Farmasi 1 (PACD 1211)

Modul ini mengintegrasikan teori Pengenalan Pharmaceutics ke dalam amalan pengagihan untuk membangunkan kemahiran penaakulan klinikal dalam keadaan farmasi. Praktik pengajaran akan memberi penekanan kepada prinsip-prinsip asas pengeluaran, komponen preskripsi dan proses lain dengan maklumat penting yang pelajar mesti tahu dan sedar. Pelajar akan ditempatkan di farmasi pesakit untuk melihat proses farmasi di tempat kerja.

Pharmaceutics Asas II (PAPB 1313)

Modul ini bertujuan untuk memberi para pelajar dengan memahami prinsip-prinsip fizikokimia yang mempengaruhi perumusan dan kestabilan sistem penyampaian ubat. Kemahiran matematik yang diperlukan di seluruh modul dan kemahiran praktikal yang perlu untuk ubat-ubatan extemporaneously disediakan. Modul ini menerangkan tentang emulsi, krim, salep, pasta, cat dan liniment dan bagaimana pelbagai penyediaan boleh digunakan.

Mikrobiologi Bersepadu (PABM 1312)

Modul ini menyediakan pengetahuan pelajar mengenai mikroorganisma dan aktiviti yang berkaitan dengan penyakit, pertahanan badan dan bagaimana untuk mengawal penyebaran jangkitan. Modul ini juga memperkenalkan pelajar asas-asas mikrobiologi, penyebaran, kawalan serta rawatan untuk pelbagai jenis jangkitan.

Farmakologi Pengenalan (PAPK 1312) Modul ini adalah fasa pengenalan kepada farmakologi yang merupakan kajian dadah dan asal, sifat, sifat dan kesannya terhadap organisma hidup. Ia memberikan para pelajar maklumat asas mengenai aktiviti ubat dalam bidang farmakologi yang memberi tumpuan kepada Pharmacognosy, Pentadbiran Dadah atau Pharmaceutics, Pharmacokinetic, Pharmacodynamic, Pharmacotherapeutics and Toxicology

Kimia Organik (PABC 1312)

Modul ini adalah penting dalam menyediakan pelajar untuk kerjaya dalam penyelidikan genetik, kejuruteraan kimia, reka bentuk farmaseutikal dan penyelidikan saintifik. Ia merangkumi asas-asas untuk mengenal pasti sebatian organik, sintesis, tindak balas dan penerapannya dalam kehidupan.

Psikologi dan Sosiologi (PASP 1312)

Modul ini akan memberi pengetahuan tentang perkembangan psikologi kepada tingkah laku manusia. Ia termasuk pembangunan personaliti, pembelajaran, kognitif, teori motivasi dan reaksi psikologi terhadap penyakit dan situasi kerja. Ia juga meliputi konsep sosiologi yang berkaitan dengan farmasi kesihatan dan sosial. Ia berkaitan dengan kesihatan dan penyakit, implikasi kebiasaan dan kelakuan manusia dalam penggunaan dadah dan penyalahgunaan masalah semasa dan sosial.

Amalan Farmasi 2 (PACE 1312)

Modul ini memberi peluang untuk mengintegrasikan teori Pengenalan Pharmaceutics, Pharmaceutics Asas I dan Asas Pharmaceutics II ke dalam amalan untuk mengkompaun persediaan ekstemporan yang mudah dan menjalankan kaunter mudah di bawah pengawasan di farmasi hospital. Mereka juga akan dapat mengintegrasikan teori Pengenalan Farmakologi ke dalam praktik pengagihan. Kemahiran komunikasi yang disediakan akan memastikan amalan tingkah laku profesional dan hubungan profesional.

Amalan Farmasi Gunaan (PADC 2113)

Modul ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan kemahiran yang diterima di dalam bilik darjah untuk menyediakan pandangan yang lebih luas mengenai penjagaan kesihatan dan melengkapkan mereka dengan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang mencukupi untuk dapat membangun dan memanjangkan peranan klinikal dan profesional sebagai sebahagian daripada pasukan penjagaan kesihatan pelbagai disiplin .

Farmakologi Asas (PAPK 2114)

Modul ini memberi tumpuan kepada masalah dan penyakit yang mungkin berlaku dalam sistem organ tertentu. Pelajar diberi pengetahuan tentang penyakit dan keadaan sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular (jantung dan saluran darah) dan gangguan darah. Ia akan memastikan penggunaan kemahiran komunikasi yang sesuai dan tepat pada dos ubat untuk meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap terapi dadah.

Teknik Dispensing (PADT 2112)

Subjek ini melengkapkan pelajar farmasi dengan pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik pendispensan yang betul, pilih maklumat mengenai dos ubat untuk penggunaan ubat yang betul untuk meningkatkan pengurusan pesakit. Ia juga memberi peluang untuk mensimulasikan pengaturan farmasi hospital.

Pharmaceutics Pertengahan (PAPI 2112)

Para pelajar akan diperkenalkan kepada kaedah fisiokimia dan teori yang digunakan dalam perumusan ubat-ubatan. Ia adalah kesinambungan Pengenalan Pharmaceutics, Pharmaceutics Asas I dan Asas Pharmaceutics II di mana penekanan adalah pada Bahagian III Persediaan Extemporaneous. Aspek praktik subjek ini diajarkan kepada para pelajar di makmal ekstemporanus dan penetapan klinikal.

Keselamatan Pekerjaan (PADO 2112)

Modul ini memberi tumpuan kepada kesihatan dan kebersihan pekerjaan, yang meliputi: prinsip-prinsip toksikologi dan epidemiologi; penilaian risiko daripada agen kimia; pemantauan, kawalan dan PPE bagi bahan berbahaya; ejen biologi; bahaya fizikal; bahaya psikososial; dan ejen ergonomik. Modul ini diajar melalui satu siri ceramah interaktif di mana topik berkaitan dengan pengalaman tempat kerja.

Kaedah Penyelidikan (PADM 2111)

Modul ini memperkenalkan keperluan penyelidikan serta keperluan untuk membina cadangan penyelidikan yang baik. Pelajar juga akan terdedah kepada teknik pengumpulan data dan persampelan dalam modul ini. Amalan Farmasi 3 (PACP 2112) Para pelajar akan diperkenalkan kepada prinsip-prinsip teknik aseptik untuk pengeluaran steril dan jaminan kualiti untuk membolehkan mereka psikomotor dan kemahiran analisis yang diperlukan untuk amalan yang kompeten dan reflektif dalam kehidupan mereka. Para pelajar akan dihantar ke farmasi dan institusi hospital terpilih yang akan menekankan pengkomposan steril pada Rekonstitusi Obat Cytotoxic (CDR). Farmakologi Perantaraan (PAPK 2213) Modul ini memberi tumpuan kepada masalah dan penyakit yang mungkin berlaku dalam sistem organ tertentu. Pelajar diberi pengetahuan mengenai penyakit dan keadaan sistem buah pinggang, sistem saraf, sistem endokrin dan sistem pembiakan. Ia akan memastikan penggunaan kemahiran komunikasi yang sesuai dan tepat pada dos ubat untuk meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap terapi dadah.

Pengurusan Farmasi (PAMP 2213)

Modul ini direka untuk menyediakan pelajar farmasi pemahaman yang komprehensif tentang kemahiran pengurusan farmasi untuk amalan farmasi. Tumpuan khusus diberikan kepada perkhidmatan pelanggan, pengurusan tenaga kerja dan isu-isu tempat kerja. Para pelajar juga akan didedahkan kepada pengalaman praktikal simulasi melalui kajian kes dan perbincangan mengenai pengambilan keputusan pengurus dalam tugas rutin harian profesion farmasi.

Farmakologi Lanjutan (PAPK 2313)

Modul ini memberi tumpuan kepada masalah dan penyakit yang mungkin berlaku dalam sistem organ tertentu. Pelajar diberi pengetahuan mengenai penyakit dan keadaan sistem buah pinggang, sistem saraf, sistem endokrin dan sistem pembiakan. Ia akan memastikan penggunaan kemahiran komunikasi yang sesuai dan tepat pada dos ubat untuk meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap terapi dadah

Pharmaceutics Advanced (PAPA 2313)

Modul ini terus menyediakan prinsip fizikokimia yang mempengaruhi perumusan dan kestabilan sistem penyampaian ubat melalui serbuk, butiran, enema, suppositori, prinsip dan kaedah pensterilan, persediaan mata dan produk parenteral. Sistem Pengedaran Dadah (PADD 2312) Modul ini memperkenalkan pemahaman yang jelas tentang sistem pengedaran dadah, dari penerimaan ubat oleh institusi melalui pentadbiran mereka kepada pesakit, adalah asas kepada peranan pembantu farmasi. Dalam giliran ini, pelajar akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang sistem pengedaran dadah dan peranan pelbagai pembekal penjagaan kesihatan di dalamnya

Penyakit Berjangkit dan Malignan (PAPM 2313)

Modul ini bertujuan untuk memberi pengetahuan pelajar tentang imunologi asas dan untuk memberikan pengetahuan farmakologi tentang ubat-ubatan dalam tindak balas keradangan. Ia juga mendekati penyakit berjangkit dari beberapa perspektif – meneroka biologi, epidemiologi, ekologi, dan evolusi patogen yang berkaitan dengan pertahanan imun yang luar biasa dari tuan rumah manusia mereka.

Amalan Farmasi 4 (PACI 2312)

Pelajar farmasi dijangka mempunyai pemahaman profesional yang baik mengenai proses pendispensan pesakit dalam yang diamalkan di farmasi hospital. Pendedahan ini memberi peluang kepada para pegawai farmasi untuk melihat proses kerja dalam keadaan farmasi hospital dalam penjagaan pesakit yang terbatas kepada pesakit dalam dan mengetahui keperluan dokumentasi.

Amalan Farmasi 5 (PACW 2313)

Modul ini akan menggabungkan teori-teori yang diperolehi dalam Farmaceutics dan Pharmacology. Para pelajar akan dihantar ke institusi farmasi hospital terpilih yang akan menekankan proses pendispensan pesakit dalam amalan farmasi. Mereka akan dapat mengkaji amalan farmasi hospital, termasuk peranan pembantu farmasi dalam sistem penjagaan kesihatan, proses pendispensan pesakit, keselamatan ubat, dan tugas rutin juruteknik farmasi.

Perubatan Alternatif (PAEA 3121)

Modul ini merangkumi konsep-konsep utama dalam ubat alternatif, yang pertama sekali menerangkan asal-usulnya, kaedah dan pelbagai kegunaan terapeutik. Ia menawarkan pelajar memahami setiap jenis dan kaedah amalannya iaitu; naturopati, Perubatan Melayu Tradisional, Perubatan Tradisional Cina, akupunktur, refleksologi, ayurveda, kiropraktik, homeopati dan aromaterapi.

Bantuan Pertama (PAEF 3121) Modul ini menyediakan maklumat asas mengenai rawatan kecemasan dan teknik pertolongan cemas yang mudah. Ia secara amnya terdiri daripada satu siri mudah dan dalam sesetengah kes, teknik berpotensi menyelamatkan nyawa seseorang boleh dilatih untuk melakukan dengan peralatan minimum. Pelajar disediakan campur tangan pertolongan cemas yang diperlukan sebagai langkah-langkah penjimatan asas seperti mengosongkan saluran udara, bernafas pernafasan, mencegah kejutan, dan mengawal pendarahan.

Amalan Farmasi 6 (PACS 3114)

Modul ini akan menyediakan pelajar-pelajar farmasi untuk mengaplikasikan lebih banyak teori-teori dalam Farmaceutics dan Pharmacology dalam amalan farmasi yang akan menekankan kebertanggungjawaban individu dalam proses pendispensan pesakit dalam amalan farmasi. Pengiktirafan kecekapan mereka yang lebih baik dalam amalan farmasi akan membolehkan pelajar menyediakan skop tanggungjawab yang lebih luas dalam peranan mereka dalam sistem penjagaan kesihatan, proses pengedaran pesakit, keselamatan ubat, dan untuk membantu tu

Amalan Farmasi 7 (PACC 3111) Modul ini akan membuktikan aspek penyayang amalan farmasi, di mana peranan pelajar farmasi untuk mengamalkan pendekatan berstruktur untuk mengkaji, menilai dan memantau penggunaan ubat pesakit dengan tujuan menggalakkan penggunaan ubat yang berkualiti untuk memastikan keselamatan dan berkesan terapi. Pelajar akan diperkenalkan kepada prinsip dan prosedur amalan farmasi yang berkaitan dengan penjagaan pesakit di bawah pengawasan langsung ahli farmasi / preceptors.

Farmasi Runcit (PADR 3113)

Modul ini akan memberi anda kemahiran dan pengetahuan untuk bekerja di peringkat kemasukan dalam farmasi runcit / komuniti. Fungsi-fungsi tipikal dalam industri farmasi runcit / komuniti di peringkat ini termasuk berkhidmat dan berinteraksi dengan pelanggan, produk dagangan dan mengendalikan stok, memahami pelbagai produk dan peranan dan tanggungjawab pembantu farmasi dan ahli farmasi, berkomunikasi dengan pelanggan untuk mengenal pasti keperluan dan menyediakan produk yang bersesuaian nasihat dan / atau rujukan.

Analisis Instrumentasi (PAPA 3213)

Modul ini memperkenalkan pelajar kepada prinsip, prosedur dan kaedah industri pembuatan analitik dan farmaseutikal. Ia juga membincangkan instrumen yang digunakan dalam industri dan aplikasinya. Pelajar akan mendapat pengalaman menggunakan instrumen semasa sesi makmal dalam modul ini.

Kajian Penyelidikan (PADM 3212)

Modul ini menyediakan pengajaran yang diterajui penyelidikan dan memperkenalkan pelajar farmasi kepada nilai-nilai dan kemahiran penyelidikan. Ia mewujudkan persekitaran pembelajaran di mana pelajar dikehendaki mengambil tanggungjawab untuk pembangunan intelektual mereka.

Mikrobiologi Farmaseutikal (PAPM 3212)

Modul ini memperkenalkan kajian Mikrobiologi yang akan membolehkan pelajar untuk mahir menyediakan produk farmaseutikal secara kecil-kecilan secara aseptik. Ia memberikan maklumat kepada pelajar mengenai prinsip pembuatan, kawalan aseptik, pencemaran dan penggunaan alat makmal, menggunakan buku rujukan yang relevan. Aspek praktik subjek ini diajar kepada pelajar di makmal.

Amalan Farmasi 8 (PACH 3214)

Modul ini akan meningkatkan kebolehlaksanaan dan kesesuaian dalam menyelesaikan isu kesihatan masyarakat yang berkaitan dengan farmasi komuniti. Praktik farmasi akan menunjukkan kecekapan dalam kemahiran interpersonal, bertindak balas terhadap gejala, dan penyediaan perkhidmatan kepada pelbagai kumpulan pesakit, seperti, kanak-kanak, wanita, orang tua, dan pesakit kronik. Di samping itu, pengetahuan pelajar mengenai pelbagai bidang terapeutik akan mengukuhkan akauntabiliti individu dalam amalan farmasi serta mewujudkan kemahiran penaakulan klinikal yang kukuh dalam peranan mereka dalam sistem penjagaan kesihatan komuniti.